Podmínky ubytování

UBYTOVACÍ ŘÁD, PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ, STORNO A POŽÁRNÍ ŘÁD:

Objednání a rezervace ubytování

• Ubytování je možné objednat elektronicky přes e-mailem, případně telefonicky

• Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy, zaplacené dle dohody s ubytovatelem.

• Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách. V ceně je zahrnuta spotřeba vody, energií, parkování a místní poplatky.

• Při potvrzení objednávky Vás požádáme o zaplacení zálohy. Výše zálohy je stanovena ve výši 50% z celkové ceny ubytování.

• Cena za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele 78021880/5500 nebo v hotovosti před začátkem doby sjednaného ubytování (v termínu začátku pobytu je podmínkou, aby již byly peníze připsány na účet ubytovatele).

Storno podmínky

• Při zrušení závazné rezervace více než 30 dnů před plánovaným začátkem pobytu je záloha vrácena v plné výši.

• Při zrušení závazné rezervace méně než 30 dnů před plánovaným začátkem pobytu již záloha vrácena nebude, pokud nebude apartmán obsazen jiným hostem. V případě, že bude apartmán obsazen, záloha bude vrácena.

Začátek a konec ubytování

• Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.

• Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí

• Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem.

• Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.

• Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.

• Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 15:00 – 18:00, v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10:00 (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit). Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat cenu za další den ubytování.

•Doklad o zaplacení určené částky dle ceníku se předkládá při nástupu.

•Při zahájení ubytování budou ubytovanému předány klíče od objektu.

Pravidla ubytování

• Ubytovaný má právo užívat apartmán s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, dále prostranství před apartmány, dále areál, posezení, vyhrazené místo na uložení kol a parkovací místo před objektem.

• V apartmánech je zakázáno kouřit.

• Do ubytovacích prostor, vybavených dřevěnou podlahou a koberci, je možný vstup pouze po přezutí do domácí obuvi.

• Topení v apartmánech je zajištěno infra topným panelem popř. krbovými kamny, provoz si zajišťuje ubytovaný dle vlastní potřeby.

• Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.

•Ubytovaný užívá ubytovací prostor a přijímá služby s ubytováním řádně.

• V ubytovacím prostoru nesmí provádět žádné změny, např. přestavování nábytku, zatloukání hřebíků a vrutů.

•Je přísný zákaz vynášení interiérového vybavení k venkovnímu používání.

•Parkování vozidel je umožněno před objektem.


• Místnost pro sprchování je určena pouze ke krátkodobému osprchování.

•Při ukončení pobytu je ubytovaný povinen předat objekt provozovateli nebo správci ve stejném stavu, jako ji přebral na začátku pobytu.

• Závěrečný úklid zajistí ubytovaný. Zejména bude uklizen kuchyňský kout, bude umyté a uklizené nádobí, věci budou uloženy na své místo, bude vyprázdněná a umytá lednice, budou vytřeny podlahy, vyneseny odpadkové koše, svlečeno použité ložní prádlo, vyčištěno WC. Veškeré elektrické spotřebiče (kromě lednice a pračky) budou odpojeny od sítě. Při přebírání objektu správcem budou od ubytovaného zpět převzaty svěřené klíče.

•Závěrečný úklid a dezinfekci společných prostor pro sprchování provede správce, rovněž zajistí řádnou dezinfekci prostor WC .

V době od 22:00 do 07:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

• Při odchodu z apartmánu je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okno a uzamknout dveře.

• Kola, kočárky a ostatní neskladné věci může ubytovaný odložit v „kolárně“. Objekt a pokoje se zamykají klíčem, který má každý ubytovaný k dispozici. Ubytovaný je povinen vždy tento prostor po svém odchodu uzamknout. Jelikož se jedná o společný prostor je ubytovaný povinen svůj majetek zabezpečit před odcizením. Ubytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu.

• V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit. Při ztrátě klíčů ubytovaný plně hradí veškeré náklady spojené s výměnou zámků.

•Každý ubytovaný zodpovídá za způsobené škody, ať už z nedbalosti nebo úmyslně a je povinen škodu uhradit. Případná škoda se ohlásí při ukončení pobytu správci. Dle povahy škody vyrovná ubytovaný škodu podle občansko-správních předpisů a to nejpozději do jednoho měsíce po předpisu úhrady a to na účet ubytovatele.

• Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.

• Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.

• Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.

Požární řád

•Každý ubytovaný je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických a jiných spotřebičů. Při venkovní manipulaci s otevřeným ohněm ubytovaný dbá zvýšené opatrnosti zvláště, aby nedocházelo k přímému účinku ohně na hořlavé části zařízení a stavební konstrukce, nebo aby nedocházelo k jejich dlouhodobému zahřívání.

•Ubytovaný je povinen v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

•Ve vnitřních prostorách apartmánu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

•Je zakázáno vysypávat popel z kamen a cigaretové nedopalky do odpadkových košů.

•Při přebírání chaty provede ubytovaný kontrolu neporušené plomby na hasicím přístroji.

•Hasicí přístroje umístěné v prostorách apartmánu, musí být neustále přístupné, nezastavěné. Smí se použít jen k hašení požáru. Jakákoliv jiná manipulace s hasicími přístroji je zakázána. V případě rozsáhlejšího požáru, který není možno zlikvidovat za pomoci dostupných prostředků požární ochrany, jsou ubytovaní povinni postupovat dle návodu, který je umístěn na hasícím přístroji.

•Ubytovatel je povinen v pravidelných intervalech zajistit revizi hasicích přístrojů.

•Táborový oheň smí být rozděláván pouze na určeném místě a po jeho dohoření musí být žhavý popel zalit vodou, aby se zamezilo jeho případnému rozšíření. Rozdělávání ohně nezletilými dětmi je zakázáno.

•V případě poruch na elektrické instalaci smí opravy provádět pouze odborný pracovník. Neodborné zásahy do elektrické instalace jsou zakázány. V případě poruchy na elektrické instalaci uvědomte ihned správce nebo odpovědnou osobu.

•Havarijní případy je nutno neprodleně telefonicky oznámit správci na tel. číslo 777 581 222, nebo odpovědné osobě na tel. číslo 773 255 755. Povinností provozovatele je tyto závady, dle jejich povahy, charakteru a naléhavosti odstranit.

•Do celého areálu je zakázáno vnášet hořlaviny a chemikálie, včetně omamných látek a výbušnin .

Důležitá telefonní čísla:

  • Tísňové volání 112
  • První pomoc 155
  • Hasiči 150
  • Policie 158
  • Provozovatel 773 255 755, 777 581 222

•Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého nebo opakovaného porušování má ubytovatel právo ubytování zrušit bez náhrady.

Děkujeme Vám, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a požárnímu řádu a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený dovolenkový pobyt.